Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo - maturitná skúška

.


Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy

Štúdium je ukončené maturitnou skúškou, ktorú tvorí písomná, praktická a ústna čas. Maturitná skúška zo Slovenského jazyka a literatúry a Cudzieho jazyka pozostáva z externej a internej časti, Teoretická čas odbornej zložky maturitnej skúšky a Praktická čas odbornej zložky (ďalej PČOZ) maturitnej skúšky pozostáva iba z internej časti.


Teoretická čas odbornej zložky maturitnej skúšky


Ciežom teoretickej časti odbornej zložky je overenie vedomostí a zručností v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi - Pedagogika, Psychológia, Špeciálna pedagogika, Biológia a starostlivos o zdravie a výsledné hodnotenie je realizované podža vzoru príslušného pre výpočet váženého priemeru.


Praktická čas odbornej zložky maturitnej skúšky

Ciežom maturitnej skúšky v PČOZ je praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, kde sa overuje dosiahnutá úroveň schopností žiakov, praktické zručnosti a kompretencie, používanie a aplikovanie získaných poznatkov pri riešení praktických odborných úloh, samostatná organizácia, realizácia vlastného nápadu, praktické využitie vedomostí pri tvorbe a písaní prípravy v MŠ a ŠKD, zhotovenie a využívanie rôznorodých pomôcok, využívanie vlastného metodického zásobníka, orientácia v odbornej terminológii, v informačných prameňoch a odbornej literatúre, práca so základnými normatívnymi materiálmi.


Organizácia PČOZ:

Okruhy tém navrhnuté predmetovými komisiami v počte 15 sú schválené riaditežom školy. Žiaci si ahajú tému a zložku (HV, VV, TV, LJV, TVD, RV) jeden deň pred vykonaním PČOZ. V príslušnej zložke pod číslom témy sú konkrétne úlohy. Na ich vypracovanie majú čas 24 hodín. PČOZ prebieha v príslušnej učebni, ktorá bude pre danú zložku určená, pred demi a žiakmi z cvičných MŠ a ŠKD. Predmetovú maturitnú komisiu tvorí predseda a skúšajúci učitelia odborných predmetov v príslušnom študijnom odbore.

Pri výslednom hodnotení sa zohžadňujú kritériá:

  • formálna stránka prípravy,
  • obsahová stránka prípravy,
  • úroveň komunikačných zručností,
  • samostatné prevedenie výstupu,
  • vzah k deom (žiakom),
  • odborná stránka rozboru,
  • vlastná obhajoba,
  • splnenie jednotlivých štandardov,
  • úroveň pomôcok.


Žiak môže vykona praktickú čas maturitnej skúšky aj obhajobou vlastného projektu (komplexnej odbornej práce, spracovaného problému a i).
Predpokladom pridelenia témy vlastného projektu je kladné hodnotenie od vyučujúcich profilujúcich predmetov.


Príloha č. 1 (pdf)


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Zásady ochrany osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 76xx N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu