Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


76xx N majster odbornej výchovy

.

Základné údaje o štúdiu

   

Dĺžka štúdia:

2 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

diažkové pomaturitné kvalifikačné štúdium

Poskytnutý stupeň vzdelania:

úplné stredné odborné vzdelanie

Vyučovací jazyk:

štátny jazyk

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore alebo
vyššie odborné vzdelanie príslušného smeru a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore
vykonávanie pedagogickej činnosti majstra odbornej výchovy. Vyžaduje sa potvrdenie od zamestnávateža o práci v odbore.

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania:

vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácií:

vysvedčenie o maturitnej skúške

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

kvalifikovaný majster odbornej výchovy v stredných odborných školách a v školách a triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Možnosti ďalšieho štúdia:

študijné programy prvého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu kvalifikácie.


Organizácia výučby

Vyučovanie je organizované raz týždenne v rozsahu sedem konzultačných hodín v popoludňajšom čase podža vypracovaného rozvrhu hodín. Teoretické vyučovanie a praktické cvičenia sa konajú v odborných učebniach školy. Vo vzdelávaní dospelých v diažkovej forme štúdia je výrazný podiel samoštúdia. Súčasou praktického vyučovania je výučbová pedagogická prax, ktorú žiaci vykonávajú na miestach výkonu praktického vyučovania, kde vykonávajú pedagogickú činnos majstra odbornej výchovy.

ostatná aktualizácia: 14. 05. 2018


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Vožné pracovné miesta- prazdne | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 76xx N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu